Thai

การศึกษาเรื่องการรับอุปการะสัตว์ในศูนย์พักพิงสัตว์


Description
ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตร โฟว์พาวส์ อีเลิร์นนิง สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในศูนย์พักพิงสัตว์ หลักสูตรนี้ให้แนวทางและระเบียบปฏิบัติสำหรับการดำเนินการในศูนย์พักพิงสัตว์ในแต่ละวัน ซึ่งให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสุนัขเป็นอันดับแรกโดยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของสุนัข และตรวจสอบให้มั่นใจว่าสุนัขได้รับการเตรียมและการส่งเสริมการรับอุปการะเรียบร้อยแล้ว
Content
 • TH0 เคล็ดลับการนำทางหลักสูตร
 • TH1-บทนำเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และความต้องการขั้นพื้นฐานของสุนัข
 • TH2-สุขภาพสุนัข-โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม
 • TH3-พฤติกรรมสุนัขที่เหมาะสม
 • TH4-ประสบการณ์ทางจิตใจเชิงบวก
 • TH5-เตรียมความพร้อมสำหรับการรับอุปการะ
 • TH6-การส่งเสริมการอุปการะสัตว์ในศูนย์พักพิง
 • TH7-การฝึกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับศูนย์พักพิง
 • TH8-การประเมินพฤติกรรมสุนัขสำหรับศูนย์พักพิง
 • โพลล์
Completion rules
 • You must complete the units "TH1-บทนำเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และความต้องการขั้นพื้นฐานของสุนัข, TH2-สุขภาพสุนัข-โภชนาการ และสิ่งแวดล้อม, TH3-พฤติกรรมสุนัขที่เหมาะสม, TH4-ประสบการณ์ทางจิตใจเชิงบวก, TH5-เตรียมความพร้อมสำหรับการรับอุปการะ, TH6-การส่งเสริมการอุปการะสัตว์ในศูนย์พักพิง, TH7-การฝึกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับศูนย์พักพิง, TH8-การประเมินพฤติกรรมสุนัขสำหรับศูนย์พักพิง, โพลล์"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever