Vietnamese

Khóa học thúc đẩy nhận nuôi thú cưng tại trạm cứu hộ


Description
Khóa học này cung cấp các hướng dẫn và quy trình thực tế cho hoạt động hàng ngày tại nơi trú ẩn, đặt phúc lợi của chó lên hàng đầu bằng cách đáp ứng các nhu cầu cơ bản của chó, đảm bảo chó được chuẩn bị sẵn sàng và thúc đẩy việc nhận nuôi.
Content
 • Mẹo diều hướng khoa học
 • 1 - Giới thiệu về phuc lợi dộng vật va nhu cầu cơ bản của cho
 • 2 - Sức khỏe dinh dưỡng moi trường của cho
 • 3 - Hanh vi phu hợp của cho
 • 4 - Trải nghiệm tinh thần tich cực
 • 5 - Sẵn sang dược nhận nuoi
 • 6 - Thuc dẩy nhận nuoi tại nơi tru ẩn
 • 7 - Huấn luyện cho cơ bản tại nơi tru ẩn
 • 8 - Danh gia hanh vi của cho tại nơi tru ẩn
 • Khảo sát
Completion rules
 • You must complete the units "1 - Giới thiệu về phuc lợi dộng vật va nhu cầu cơ bản của cho, 2 - Sức khỏe dinh dưỡng moi trường của cho, 3 - Hanh vi phu hợp của cho, 4 - Trải nghiệm tinh thần tich cực, 5 - Sẵn sang dược nhận nuoi, 6 - Thuc dẩy nhận nuoi tại nơi tru ẩn, 7 - Huấn luyện cho cơ bản tại nơi tru ẩn, 8 - Danh gia hanh vi của cho tại nơi tru ẩn, Khảo sát"
 • Leads to a certificate with a duration: Forever